top of page

Algemene voorwaarden

 

 1.Betalingsvoorwaarden

 

Wanneer de huurder niet akkoord gaat de betaling te verrichten zoals overeengekomen, behoudt Ariso Rental Lounge Design zich het recht deze goederen niet mee te geven in geval van afhaal of niet af te leveren in geval van levering. Wel dient de huurder het volledige bedrag te betalen en dit binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling op de overeengekomen betalingsvoorwaarden, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn, dewelke forfaitair wordt begroot op 12 ‰ van het te betalen bedrag.

 

 2.Afhaling en terug bezorging van de materialen door de huurder

 

In geval dat de gehuurde materialen afgehaald worden door de huurder, dient deze te zorgen voor een ruime laadruimte waardoor de materialen veilig en gemakkelijk te transporteren zijn. De huurder is volledig aansprakelijk voor de manier waarop de goederen geladen zijn bij afhaal of terugbezorging. De materialen reizen op eigen risico van de huurder vanaf onze magazijnen. Wanneer de huurder gebruik maakt van een aanhangwagen van Ariso Rental Lounge Design dient de huurder deze zelf aan te koppelen aan zijn wagen. Wanneer de huurder gebruik maakt van een bestelwagen of bestelwagen met laadklep, is de huurder ook hier volledig aansprakelijk vanaf hij onze magazijnen verlaat.

De huurder dient bij het huren van een aanhangwagen de nodige eigen documenten bij zich te hebben. De huurder dient een leveringsbon te ondertekenen waarin hij/zij verklaart alle goederen in goede staat ontvangen te hebben en deze in dezelfde staat terug te bezorgen op overeengekomen datum en/of uur. Geen enkele klacht zal nog ontvankelijk zijn na de controle door de huurder. De huurder dient steeds het paspoort + rijbewijs bij te hebben bij afhaal van de goederen. wanneer de huurder of diegene die de overeenkomst ondertekent niet aanwezig kan zijn bij de afhaal van de goederen , dient de persoon die de materialen wel afhaalt een schriftelijke verklaring bij zich te hebben. Wanneer de huurder de materialen terugbezorgd na overeengekomen datum en/of uur, wordt er een schadevergoeding gerekend van 100% op de totale daghuurprijs per dag dat de goederen te laat is (zijn). Indien de goederen door de huurder vuil wordt terugbezorgd, kan door Ariso Rental Lounge Design worden geëist dat deze door de huurder wordt schoongemaakt indien dit naar de mening van Ariso Rental Lounge Design noodzakelijk is. Indien dit door de huurder wordt geweigerd of de tijd tussen terugbezorging en afhaal van de volgende huurder dit niet meer toelaat, wordt de borgsom volledig ingehouden.

 

 

Indien de goederen slecht ingepakt worden terugbezorgd, kan door Ariso Rental Lounge Design worden geëist dat deze door de huurder opnieuw en goed worden ingepakt indien dit naar mening van Ariso Rental Lounge Design noodzakelijk is.

Indien dit door de huurder wordt geweigerd of de tijd tussen terugbezorging en afhaal van de volgende huurder dit niet meer toelaat, wordt de borgsom geheel ingehouden.

 

 3.Borgsom en inspectie

 

Bij terugbezoring, ophaling en afbouw zullen de gehuurde materialen nagekeken worden door Ariso Rental Lounge Design op eventuele defecten en/of beschadigingen (bv. Krassen, scheuren,enz..). In geval van beschadigingen en/of defecten door eender welke omstandigheden, zal deze schade worden berekend. Indien de defecten of schade te wijten zijn aan gebruikelijke slijtage van de goederen worden er uiteraard geen kosten in rekening gebracht. Overige kosten dient de huurder te betalen binnen de acht dagen na factuurdatum. De schadeschatting  zal door Ariso Rental Lounge Design of , in geval van ernstige schade door de fabrikant van de goederen geschat worden waarvan een bestek wordt opgemaakt. In geval van schade en/of verlies zal een apart formulier opgemaakt worden door Ariso Rental Lounge Design en dit samen met de huurder.

 

 4.Gebruik

 

De huurder verklaart het gebruik en de voorwaarden van al de gehuurde goederen te kennen op het moment dat de materialen afgehaald worden. Verkeerd gebruik van de goederen kan schade veroorzaken aan derde en materialen; u kan dit ook terugvinden onder punt 3 en 5. De huurder verklaart dan ook de nodige gebruiks- en veiligheidsvoorschriften, door hem gekend, na te leven.

 

 5.Verantwoordelijkheid

 

De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die derden zouden kunnen oplopen i.v.m de gehuurde materialen. De huurder is ook volledig aansprakelijk voor alle schade, aangericht door derden en dit tijdens de levering, afhaal, de op- en afbouw, de ophaling, terugbezorging evenals de huurperiode zelf. Alle werkzaamheden die het gevolg zijn van verkeerd op onoordeelkundig gebruik en/of overbelasting ten hoste van de huurder. Ariso Rental Lounge Design is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele ongevallen die zich zouden kunnen voordoen voor, tijdens en na de huurperiode. De huurder heeft hier de volledige verantwoordelijkheid in handen.

 

Wanneer de goederen door omstandigheden beschadigd zijn tijdens de vorige huurperiode, behoudt Ariso Rental Lounge Design zich het recht andere goederen in de plaats te geven welke een gelijkaardige of hogere huurwaarde heeft dan de normaal bestelde goederen. Wanneer de huurder goederen heeft gehuurd welke standaard is voorzien op een aanhanger, dient de huurder zijn verzekeringsmakelaar op de hoogte te brengen van dit transport. De huurder is verantwoordelijk voor de verkeersbelasting van het trekkende voertuig en aanhanger en is volledig aansprakelijk voor dit transport vanaf het moment dat men de rijbaan oprijdt. De aanhanger wordt steeds door de huurder aan het trekkende voertuig gekoppeld.

 

 6.Levering, ophaling, op-, afbouw en/of verzorging door Ariso Rental Lounge Design

 

Indien het transport, levering en/of opbouw en/of de ophaling door Ariso Rental Lounge Design dient te gebeuren, worden op de voorzijde van deze overeenkomst de uren vermeld. Door eventuele omstandigheden (file, laattijdige terugbezorging, overmacht, enz..) kan deze overeengekomen tijd echter afwijken.

Bij levering, op- en afbouw compleet of mits hulp en ophaling, dient de huurder steeds aanwezig te zijn op de locatie waar de goederen geleverd moeten worden. Ariso Rental Lounge Design is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door haar personeel, ook niet indien het personeel opzet en/of grove schuld kan worden verweten.

 

OPGLET!

 

Ariso Rental Lounge Design moet onmiddellijk de opdracht kunnen invoeren, zowel bij aankomst voor levering als bij aankomst voor ophaling en dit tot vlakbij de plaats waar deze materialen geleverd en/of opgehaald dienen te worden. De plaats dient vlakbij en zonder obstakels of belemmering (modder, wachttijden, afstand,..) bereikbaar te zijn. Indien dit niet het geval is, wordt er automatisch en zonder voorafgaande melding een uurloon van 25.00 euro exclusief BTW 21% per uur, per persoon daar in dienst van Ariso Rental Lounge Design aanwezig, betaalbaar binnen acht dagen na factuurdatum.

 

Ariso Rental Lounge Design kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan gebouwen, auto’s, poorten, perken, etc. ten gevolge van nauwe doorgangen of andere belemmeringen om de plaats van levering en/of ophaling te bereiken. Het manoeuvreren dient te gebeuren onder toezicht van de huurder. De huurder dient de plaats waar de goederen moeten staan te kennen op het moment dat Ariso Rental Lounge Design de materialen levert en/of opbouwt.

 

 

De huurder dient aanwezig te zijn bij levering evenals bij ophaling. Om onze planning te kunnen respecteren en u ook tijdig de gevraagde materialen te kunnen leveren, benadrukken wij deze regel.

 

 7.Annulering

 

Bij annulering van de overeenkomst door de huurder tussen de dag van ondertekening en de gereserveerde datum(s) zal de huurder het subtotaal + BTW, zonder ingebrekestelling, moeten betalen aan Ariso Rental Lounge Design bij het niet afhalen van de gehuurde materialen en/of het niet aanwezig zijn bij levering, zal een factuur volgen, betaalbaar binnen de acht dagen na factuurdatum. Indien Ariso Rental Lounge Design onafhankelijk van zijn wil, zijn verbintenis niet na zou kunnen komen, kan de huurder hiervoor geen enkele schadevergoeding eisen. Ingeval van fout van Ariso Rental Lounge Design zal het te betalen bedrag in evenredigheid worden verminderd en dit in de verhouding van één vijfde per uur vertraging of door extra uren, evenredig met de vertraging. Deze voorwaarde is enkel van toepassing bij evenementen door ons verzorgd.

 

 8.Terugzending van de overeenkomst

 

Één exemplaar dient teruggezonden te worden voor akkoord. Dit ten laatste 14 dagen na ontvangst. Wanneer deze niet tijdig retour gestuurd, zal automatisch de gereserveerde datum vervallen en de bepaalde goederen worden verder verhuurd zonder dat de huurder hiervoor enige afspraak kan maken. Op de bevestiging mag geen enkele wijziging aangebracht worden met uitzondering voor het invullen van uren of locaties wanneer hier ruimte voor is voorzien.

Wannneer onvoldoende tijd is geweest tussen de dag van reservatie en betreffende huurdag(en), zal de huurder de reservatie bevestigen per fax. Bevestigen per mail, via onze website zijn tevens ook geldig.

 

 9.Voorzorgen

 

De huurder dient te zorgen voor voldoende ruimte voor de plaats van de goederen en dient de voorschriften van de goederen te respecteren. Wanneer de goederen geplaatst wordt of worden dient men overdekking te voorzien of deze binnen te plaatsen bij regenval om alle beschadigingen te voorkomen. Deze voorwaarde is van toepassing op alle goederen met uitzondering van de opblaasbare structuren. Indien de goederen moet of moeten gevoed worden met spanning, dient de huurder spanning te voorzien tot bij de plaats waar deze geplaatst moet of moeten worden.

 

 

 

 10.Melding van schade, ongeval en/of diefstal

 

Schade aan de goederen door eender welke oorzaak tijdens de huurperiode, dient onmiddellijk door de huurder aan Ariso Rental Lounge Design gemeld te worden. Diefstal waarvoor de huurder verantwoordelijk wordt geacht, dient door deze onmiddellijk aan de politie en aan Ariso Rental Lounge Design worden doorgegeven. De huurder dient in te staan voor een permanent toezicht vanaf het moment van afhaal of levering tot en met het moment van de terugbezorging of ophaling van de goederen. Ongevallen dienen onmiddellijk worden doorgegeven aan verzekering van de huurder.

 

 11.Algemene bepalingen

 

De huurder verplicht zich naam- en/of adreswijzigingen binnen 3 dagen nadat zij zich hebben voorgedaan, schriftelijk aangetekend aan Ariso Rental Lounge Design mede te delen. Indien enig beding uit deze voorwaarde niet rechtsgeldig is, tast dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. In zodanig geval zal het desbetreffende beding geacht worden te zijn vervangen door een gerechtsgeldig beding dat zoveel mogelijk tot deze overeenkomst zullen, indien zij tot de competentie van de rechtbank behoren, bij uitsluiting berecht worden door de rechtbank van Brussel. Ariso Rental Lounge Design is ten allen tijde gerechtigd om haar rechten, voortvloeiend uit deze overeenkomst, over te dragen aan een of meerdere derden.

bottom of page